0203492Seminar in Biology 2
สัมมนาทางชีววิทยา 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกเสนอผลงานการค้นคว้าและการวิจัยทางชีววิทยาในระดับปริญญาตรี


Students trained in oral presentation and critical discussion of a selected topic in the field of biology at undergraduated level.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54