0203469Biodiversity and Conservation
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญ สถานภาพ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนศึกษาถึง กฏหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต และกฏหมายสากลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ


Importance and status of Biodiversity. Factors affecting to biodiversity as well as studying laws of organism conservation and international law relating with biodiversity.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54