0203428Apiculture
ภมรวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทางชีววิทยาของผึ้ง ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง


Biological knowledge of bee; economic importance; laboratory of bee culture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54