0203423Ornithology
ปักษีวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาโครงสร้าง สรีรวิทยา วิวัฒนาการ การจัดจำแนกและการกระจายตัวของนก รวมทั้งพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของนกกับสิ่งแวดล้อม มีปฎิบัติการและทัศนศึกษา


General study of structure, physiology, evolution, taxonomy and distribution of birds. Also study of behavior and relationship between birds and their environment. Laboratory and field trip
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54