0203421Ichthyology
มีนวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สรีรวิทยา การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์ อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการปรับตัวเพื่อหาอาหาร รวมถึงปลาเศรษฐกิจในประเทศไทย ปฏิบัติการอนุกรมวิธาน และการศึกษานอกสถานที่


Physiology, Iocomotion, reproduction, taxonomy, ecology, evaluation and adaptation to feeding of fish including economic significance of fish in Thailand; laboratory on taxonomy and field trips required
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215