0203402Scanning Electron Microscopy
กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคและวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด


Technique and method of using scanning electron microscopy.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54