0203227Structure and Function of Human organ for Applied Thai Traditional Medicine
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง และการทำงานของร่างกายมนุษย์ของระบบต่างๆในสภาวะธำรงดุล โดยเน้นการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน


The homeostasis of human structure and organ function by integration of Thai traditional medicine and modern medicine.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24