0203207Cell and Molecular Biology
เซลล์และอณูชีววิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การทำงานของเซลล์ในระดับอณูชีววิทยา เปรียบเทียบลักษณะทั่วไประหว่างเซลล์โปรคารีโอต และเซลล์ยูคารีโอต โดยมีเนื้อหาเปรียบเทียบลักษณะ และหน้าที่ทั่วไปของเยื่อเซลล์ ออร์แกนเนลล์ โครงสร้างยีน
การทำงานและระบบการควบคุมในระดับชีวโมเลกุล กระบวนการสังเคราะห์และ การใช้พลังงานระดับเซลล์ การส่งสัญญาณโมเลกุลในระดับเซลล์ การประสานงานระหว่างเซลล์ และการควบคุม วัฏจักรของเซลล์ กลไกการเกิดความผิดปกติของเซลล์

A detailed study of cell structure and function at molecular level; Comparison of general feature between prokaryotic and eukaryotic cell; Topics to be discussed include structure and function of membrane and cell organelle;
gene structure,function and regulation; bioenergetics; signal transduction; quantum sensing and cell cycle control; mechanism of cellular disorder; immune system and techniques for cell and molecular study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51