0203192Zoology Laboratory
ปฏิบัติการสัตววิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0203120

Course Description
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 120 สัตววิทยา


Experiment designed to control with 0203 120 Zoology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215