0002007Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


Meaning and significance of biodiversity, relationship between biodiversity and cultural diversity, local and global biodiversities, biodiversities, biodiversity and sustainability.
 

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) web site กองทะเบียน

MSU-SERVER3-217