0202461Seminar in Chemistry 1
สัมมนาทางเคมี 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาหรือ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

Course Description
สัมมนางานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมี


Seminar in interesting chemistry research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215