0202447Gene Manipulation
การจัดการเกี่ยวกับยีน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202242

Course Description
การแยกและการจำแนกคุณลักษณะของยีน คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของยีน และเทคโนโลยีของดีเอ็นเอผสมผสาน


Isolation and characterization of genes, physical and biological properties of genes including recombinant DNA technology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51