0202443Special Topics in Biochemistry
หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202242 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202242 หรือ
0202241 หรือ
0202241

Course Description
หัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจทางชีวเคมี


Significant and interesting topics in biochemistry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215