0202434Computational Methods in Chemistry
วิธีการคอมพิวเตอร์ในเคมี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202331 หรือ
0202331

Course Description
บทนำ สมการเชิงอนุพันธ์ อินทิเกรตเชิงตัวเลข แบบจำลองข้อมูล การประยุกต์ในเคมีสารละลาย การประยุกต์ในเคมีควอนตัม และการปรับแต่งข้อมูล


Introduction, differential equations, numerical integrations, modelling of data, applications in solution chemistry, applications in quantum chemistry and data manipulations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55