0202394Analytical Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202251

Course Description
การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องยูวีวิสิเบิล สเปกโทรเมตรี โฟลอินแจคซัน-อะนาไลซิส อะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมตรี อินปราเรดสเปกโทรเมตรี ฟลูออริมเตรีแก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทเมตรี
คาพิลลารีอิเล็ก-โทรโฟเรซีส

Electrochemical analysis,UV-Vis Spectrometry, flow injection analysis,atomic absorption spectrometry,infrared spectrometry,fluorimetry,gas chromatography,liquid chromatography,gas chromatography-mass spectrometry and capillary electrophoresis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52