0202379Rubber Technology
เทคโนโลยีการยาง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202223

Course Description
โครงสร้างและสมบัติของยางชนิดต่าง ๆ ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การออกสูตรยางและการผสมสูตรยาง กระบวนการแปรรูปยาง วัลคาไนเซชันของยางแบบต่าง ๆ สารตัวเติมและการเสริมแรงในยาง การทดสอบสมบัติของยาง การประยุกต์ใช้ยาง เช่น
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ ฯลฯ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (TPE) สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ TPE

Structures and properties of natural rubber and synthetic rubbers, investigation of rubber recipes, rubber modification process, vulcanization of rubber, additives, rubber reinforcement, property measurement of rubber. Performance of rubber,
i.e. tire industry, thermoplastic elastomer, physical and chemical properties of TPEs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52