0202341Biochemistry 2
ชีวเคมี 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202242 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202241 หรือ
0202242 หรือ
0202241 หรือ
0202241

Course Description
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ เเละโปรตีน การทำงานของจีน เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ ฮอร์โมน ไบโอทรานสฟอร์เมชัน ชีวเคมีของมะเร็ง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมี


DNA RNA and protein syntheses, regulation of gene expression, DNA technology, hormones, biotransformation, biochemistry of cancer, applications of biochemistry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55