0202332Physical Chemistry 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202331 หรือ
0202331 หรือ
0202331 หรือ
0202331 และ CON0202392

Course Description
เคมีสถานะของแข็ง เคมีควอนตัม โครงสร้างอะตอมและสเปกตราของอะตอม โครงสร้างและสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล บทนำของเคมีคอมพิวเตอร์เนชันนัล


Solid state chemistry, quantum chemistry, atomic structure and atomic spectra, molecular structure and molecular spectroscopy, introduction to computational chemistry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55