0202321Spectroscopy of Organic Substances
สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202223 หรือ
0202223

Course Description
สเปกโทรสโกปีเบื้องต้นของโมเลกุล หลักการและการประยุกต์ใช้ อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรเมตรี ในการหาโครงสร้างของสารอินทรีย์


Fundamental molecular spectroscopy. Principle and applications of infrared, ultraviolet, nuclear magnetic resonance and mass spectrometry in determining molecular structure of organic compounds
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52