0202298Biochemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202297 หรือ
0202297

Course Description
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 0 202 341 ชีวเคมี 2


Laboratory experiments to accompany 0 202 341 Biochemistry 2
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215