0202297Biochemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202294 หรือ
0202194 หรือ
0202194

Course Description
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิช0202242 ชีวเค ี1


Laboratory experiments to accompany 0 202 242 Biochemistry 1
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215