0202292Inorganic Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทดลองที่สอดคล้องตามเนื้อหา วิชา 0202211 อนินทรีย์เคมี


Laboratory mutual experimental in course description of 0202211 inorganic chemistry related
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22