0202242Biochemistry 1
ชีวเคมี 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202222 หรือ
0202104 หรือ
0202104 หรือ
0202104 หรือ
0202104 หรือ
0202104 หรือ
0202104

Course Description
คุณสมบัติและหน้าที่ของชีวโมเลกุล กรดอะมิโนเเละโปรตีน เอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมเหล่านี้ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมี


Properties and functions of biomolecules ie. amino acids and proteins, enzymes, bioenergetics; metabolism of biomolecules, interrelation and control of the metabolic processes, applications of biochemistry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215