0202107Chemistry for Applied Thai Traditional Medicine
เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุลต่างๆ การแปรรูปและสังเคราะห์ชีวโมเลกุล รวมถึงระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้ในร่างกาย การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเคมีในด้านการแพทย์แผนไทย


The structure and reaction of organic compound . The structure and function of biomolecules.Biomolecular changes and biochemical processes the body ; chemistry applications of basic knowledge in Thai traditional medicine.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22