0201465Statistical Decisions
การตัดสินใจทางสถิติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201251 หรือ
0201251 หรือ
0201251 หรือ
0201253

Course Description
หลักการของการตัดสินใจทางสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ แน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของเบย์ เกณฑ์การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด
การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเกมส์ การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ทราบการแจกแจงความน่าจะเป็น และการวิเคราะห์ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน

Principles of statistical decisions, Analysis of decisions under certainty and uncertainty, Analysis of decision by probabilities and Baye’s theorem, Optimize criterion for decisions, Decision analysis by utility and Games theory,
Decision analysis under state of nature with known probability distribution and Analysis of multi-stage problems.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet