0201421Computational Mathematics
คณิตศาสตร์การคณนา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201302 หรือ
0201302

Course Description
การใช้วิธีการประมาณค่าในการแก้ปัญหาทางสมการ พีชคณิต สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอินทิเกรต


Use of approximate methods to solve problems involving algebraic, differential and integral equations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54