0201376Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201252 หรือ
0201252 หรือ
0201252

Course Description
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงจากสื่อต่างๆ การวางแผนในการวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือและสถิติที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย


The study of research methodology, Types of research, Data collection, Searching and citation from variety medias, Research planning, Selection of the appropriate tools and statistical techniques, Analysis of data and Reporting research.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52