0201360Data Analysis
การวิเคราะห์ข้อมูล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201251

Course Description
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อจำกัดและข้อตกลงเบื้องต้นต่างๆ ของวิธีการวิเคราะห์ ลักษณะข้อมูล รวมทั้งการหาคำตอบของปัญหา ฝึกทำการแปลผลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล


Analysis of data in various type for developing skill to use the appropriate method with respect to conditions and assumptions of data, Type of data and solution, Practice to interprete and summary of data analysis.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54