0201354Regression Analysis
การวิเคราะห์การถดถอย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201252 หรือ
0201252 หรือ
0201252

Course Description
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ โดยการหาตัวประมาณด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การถดถอยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดยวิธีเมทริกซ์และวิธีการอื่นที่เหมาะสม การเลือกสมการที่ดีที่สุด การวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์การถดถอย

Analysis of simple and multiple regression, Estimator based on least square method, Analysis of linear and non-linear regression based on matrix approach and others, Selection of the
best regression equation, Regression analysis of qualitative data, Error checking, Correlation analysis and Using statistical package for regression analysis.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54