0201302Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201107 และ 0201215 หรือ
0201108 หรือ
0201213 หรือ
0201213 หรือ
0201108 หรือ
0201108 หรือ
0300230

Course Description
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นอันดับที่2และสูงกว่าการแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้อนุกรม ผลการแปลงของลาปลาซ การประยุกต์
First order differential equations, second order and higher order linear differential equations,solution of equation by series,Laplace transforms,applications.


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54