0201101Mathematics for Science 2
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100 หรือ
0201100

Course Description
พีชคณิตของเวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์


Algebraic of vectors, Analytical geometry in 3 dimensions, Partial dervative. Multiple integrals, Dfferential Equation and applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54