0196436The Arts of Picturebook Production
ศิลปะการผลิตหนังสือภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติของหนังสือภาพ หลักการและศิลปะในการผลิตหนังสือภาพ การประเมินค่าของหนังสือภาพ


Characteristics and history of picturebooks; principles and the arts of picturebook production; evaluation of picturebooks.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54