0196434Newspaper Production
การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดตั้งองค์กรเพื่อการผลิตหนังสือพิมพ์ เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตหนังสือพิมพ์วิเคราะห์และประเมินผลการผลิต


Organizational establishment for newspaper production work; techniques and procedure of newspaper production; production analysis and evaluation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54