0196419Printed Media Business Administration
การบริหารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการบริหารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โครงสร้างการจัดองค์กร แนวคิดในเรื่องการตลาด เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจยุคใหม่ การควบคุมวางแผน การวิเคราะห์ระบบเพื่อไปสู่การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ


Principles of printed media business administration; structure of organization administration; current marketing concepts for modern businesses; controlling, planning, system analyzing leading to printed media production.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215