0196209Article and Editorial Writing
การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของบทความและบทบรรณาธิการ การใช้ภาษาในการเขียน โครงสร้างและการเขียนบทความและบทบรรณาธิการประเภทต่างๆ


Language usage for writing. Topic selection, meaning of article and editorial scripts. Structure and writing practice. Several types of articles and editorial scripts will be created and analyzed.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54