0196208Introduction to News Writing
การเขียนข่าวเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลัก ทฤษฎี แนวทางปฎิบัติ ความหมาย บทบาทหน้าที่ผู้สื่อข่าว ประเภท และความสำคัญของข่าว หลักการและวิธีสื่อข่าวขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณค่าข่าว การเขียนข่าว และปลูกฝังความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าว


Learning the style and vocabulary of news writing. Principles, theories and practice. Discussions and practical application of writing news reports; news value evaluation; news reporters responsibilities.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54