0186321Main Idea Reading in Japanese
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186301

Course Description
หลักการอ่านและจับใจความ วิเคราะห์คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์


Principles of reading Japanese and grasping main ideas; analysis of vocabulary and grammatical structure
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215