0186145Korean Music
ดนตรีเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่างๆ ของดนตรีพื้นเมืองเกาหลี ต้นกำเนิด, ทำนอง, และประเภท ของดนตรีรวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต่างๆ เช่น เครื่องตี และเครื่องสาย


Various forms of Korean music, its origin, melodies, and types of music; Korean traditional musical instruments including percussion and stringed instruments
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51