0186144Teaching Korean as a Foreign Language
การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางและวิธีสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ การออกแบบ และการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอน


Approaches and methods in teaching Korean as a foreign language; design and use of teaching materials; arrangement of teaching and learning activities; measurement and evaluation of teaching and learning efficiency
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52