1803494Field Training 2
การฝึกงาน 2
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในสาขาประมงในสถาบันของรัฐ หรือเอกชน เพื่อให้นิสิตเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้


In-service training and practice in fisheries in government agency or private sector
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215