1803493Special Problems in Fisheries 2
ปัญหาพิเศษทางประมง 2
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1803492

Course Description
การวิจัยตามโครงร่างวิจัยที่นำเสนอในรายวิชาปัญหาพิเศษทางประมง 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย จัดทำรูปเล่มรายงานพร้อมนำเสนอ


Conducting research on problems on topics related to special problems in fisheries 1 ; data interpretation, conclusion and report submitting
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53