1803492Special Problems in Fisheries 1
ปัญหาพิเศษทางประมง 1
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นำเสนอโครงร่างงานวิจัย และทำการทดลองเบื้องต้นในสาขาประมง


Searching and data collection of; selected topics of current interest; present for proposal and preliminary conducting experiment related to fisheries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212