1803491Seminar in Fishery
สัมมนาทางประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้า เรียบเรียงเอกสารและการนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางประมง


Review literature and presentation related to interesting topics in fisheries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216