1803481Culture and Local Wisdom in Fisheries
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับปลา และการประมง


Society, culture and way of life of people in northeastern part, Thailand involved fish and fisheries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54