1803473Fishery Resource Conservation
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเหล่านั้น


Basic of environment and fishery resource, decadent problem of fishery resource and principles of fishery resource conservation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24