1803472Environmental Impact Assessment in Fisheries
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมงและปัญหา การประเมินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง การใช้สิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นดัชนีชี้วัดสถานภาพของแหล่งน้ำ
กรณีศึกษาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่

Natural resources, fishery resources and problems, environments and natural resources assessment, environmental impact assessment in fisheries, aquatic organisms as biological indices, case study of EIA projects, field trip required
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53