1803463Principles of Fishery Economics
หลักเศรษฐศาสตร์ประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง การตัดสินใจและทางเลือกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


Basic of economics, concept of economics, cost analysis for improving fishery products quality, decision – making and choice in using resource efficiently
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54