1803462Fishery Extension
การส่งเสริมการประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการประมง การวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริม และหลักการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ในการส่งเสริม มีการศึกษานอกสถานที่


Principles and concepts of fishery extension, planning and project analysis and principles of use multimedia equipments, field trip required
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54