1803452Ecology of Brackish Water
นิเวศวิทยาน้ำกร่อย
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พืชและสัตว์ในน้ำกร่อย การดำรงชีพและการปรับตัวของพืชและสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์


Plants and animals in brackish water, subsistence and adaptation of plants and animals in chemical and physicals transformations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212