1803421Fishery Biology
ชีววิทยาประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของระบบนิเวศทางน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพต่อความสมดุลในธรรมชาติ


Basic of ecology and ecosystem, composition, function of aquatics ecosystem : energy transfer, nutrient cycle and sustainability, ecosystem diversity and stability
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215